Ordynariat Misyjny świętego Apostoła Macieja

Ordynariat Misyjny świętego Apostoła Macieja

Kościół Starokatolicki

Ordynariat misyjny
św. Apostoła Macieja

Narodowy Kościół Katolicki

Drodzy Bracia i Siostry,

W imieniu Ordynariatu Misyjnego świętego Apostoła Macieja w Niemczech Narodowego Kościoła Katolickiego chciałbym gorąco Was przywitać na naszej stronie internetowej. Jest to nie tylko miejsce, gdzie znajdziecie Państwo informacje o naszych działaniach i inicjatywach, ale także przestrzeń, w której chcemy dzielić się z Wami naszymi wartościami, wiarą i nadzieją.

Jesteśmy wspólnotą ludzi wierzących, którzy stawiają na pierwszym miejscu wartości takie jak miłość, szacunek i troska o innych. Poprzez modlitwę, formację oraz różnorodne działania, staramy się budować lepszy świat i pokazywać, że wiara w Boga to nie tylko prywatna sprawa, ale także droga do budowania lepszego społeczeństwa.

Mam nadzieję, że nasza strona internetowa stanie się dla Was miejscem, w którym znajdziecie duchowe wsparcie i inspirację. Zachęcamy Was do przeglądania jej zawartości oraz do udziału w naszych wydarzeniach i inicjatywach. Razem możemy zrobić wiele dobrego dla naszej społeczności i dla świata.

Z poważaniem,

+ Robert Matysiak NCC

Ordynariusz

Ordynariatu Misyjnego świętego Apostoła Macieja

„Quod ubíque, quod semper, quod ab ómnibus créditum est”

św. Wincenty z Lerynu

Ordynariat Misyjny świętego Apostoła Macieja w Niemczech powstał w miejsce diecezji niemieckiej na skutek administracyjnych zmian w Narodowym Kościele Katolickim. Decyzja o przekształceniu diecezji w ordynariat miała na celu lepsze dostosowanie struktur kościelnych do potrzeb wiernych.

Ordynariat pod wezwaniem świętego Apostoła Macieja, który jest symbolem wierności i poświęcenia. Jego wybór na apostoła po zdradzie Judasza odzwierciedla wartości, które przyświecają nowej jednostce kościelnej – lojalność, oddanie i służbę Bogu oraz wspólnocie.

Narodowy Kościół Katolicki, do którego należy Ordynariat, to wspólnota chrześcijańska, która integruje tradycyjne elementy katolickie z nowoczesnym podejściem do wyzwań duszpasterskich. Dążąc do jedności chrześcijan, promuje dialog ekumeniczny i współpracę między różnymi wyznaniami.

Nowo powstały Ordynariat w Niemczech koncentruje się na organizowaniu regularnych mszy świętych, udzielaniu sakramentów oraz organizowaniu wydarzeń religijnych, które integrują polską społeczność na obczyźnie. Ważnym aspektem jego działalności jest pielęgnowanie polskich tradycji i kultury, co pomaga Polakom mieszkającym za granicą utrzymać więź z ojczyzną.

Ordynariat Misyjny świętego Apostoła Macieja wyróżnia się otwartością na potrzeby lokalnej społeczności, oferując szeroką gamę pomocy duchowej i materialnej. Podejmuje różnorodne inicjatywy edukacyjne, kulturalne i charytatywne, mające na celu budowanie wspólnoty opartej na wartościach ewangelicznych. Jego działalność ma na celu zapewnienie, że każdy wierny czuje się akceptowany i ważny.

Przekształcenie Diecezji Niemieckiej w Ordynariat Misyjny ma na celu lepsze dopasowanie struktur kościelnych do dynamicznie zmieniających się potrzeb społeczności wiernych. Dzięki temu Ordynariat może skuteczniej realizować swoje cele, oferując bardziej elastyczne i dostosowane do rzeczywistości wsparcie duchowe i duszpasterskie.

Ordynariat Misyjny świętego Apostoła Macieja, będący częścią Narodowego Kościoła Katolickiego, jest nową jednostką administracyjną, która dynamicznie rozwija swoją działalność. Jego misja polega na tworzeniu przestrzeni, w której każdy wierny może znaleźć wsparcie i poczucie wspólnoty, co jest kluczowe dla duchowego i społecznego rozwoju polskiej społeczności w Niemczech.

"Wiara zaś jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy"

(Hb 11,1)
Chrzest
Bierzmowanie
Eucharystia
Pokuta i pojednanie
Namaszczenie chorych
Kapłaństwo
Małżeństwo

Sakramenty w Narodowym Kościele Katolickim – Teologiczne Wprowadzenie

Narodowy Kościół Katolicki, będący częścią wielowiekowej tradycji chrześcijańskiej, praktykuje sakramenty jako fundamentalne środki łaski Bożej. Sakramenty, będące widzialnymi znakami niewidzialnej łaski, mają głębokie korzenie teologiczne i biblijne, stanowiąc istotny element duchowego życia wiernych.

Chrzest

Chrzest jest pierwszym sakramentem inicjacji chrześcijańskiej, który otwiera drzwi do pozostałych sakramentów. W Ewangelii według św. Mateusza czytamy: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.” (Mt 28, 19). Chrzest nie tylko oczyszcza z grzechu pierworodnego, ale również wprowadza ochrzczonego w wspólnotę Kościoła, dając mu nowe życie w Chrystusie.

Eucharystia

Eucharystia, będąca sakramentem obecności Chrystusa, stanowi centrum życia liturgicznego Kościoła. Podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus ustanowił Eucharystię, mówiąc: „Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje (…) Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów” (Mt 26, 26-28). Eucharystia jest nie tylko upamiętnieniem męki i zmartwychwstania Chrystusa, ale również rzeczywistą obecnością Jego Ciała i Krwi, które karmią wiernych duchowo.

Bierzmowanie

Bierzmowanie jest sakramentem, który umacnia ochrzczonych w wierze przez dar Ducha Świętego. Apostołowie, zgodnie z Dziejami Apostolskimi, „wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego” (Dz 8, 17). Bierzmowanie przynosi pełnię łask Ducha Świętego, wzmacniając wiernych do życia w Chrystusie i świadectwa o Nim.

Pokuta i Pojednanie

Sakrament Pokuty, znany również jako spowiedź, jest drogą do duchowego uzdrowienia i pojednania z Bogiem. Jezus dał apostołom władzę odpuszczania grzechów, mówiąc: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” (J 20, 22-23). W sakramencie tym wierni wyznają swoje grzechy, otrzymują przebaczenie i łaskę do duchowej odnowy.

Namaszczenie Chorych

Namaszczenie Chorych, sakrament uzdrowienia i umocnienia, jest udzielane osobom chorym i cierpiącym. Jak naucza List Jakuba: „Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, i niech się modlą nad nim, namaszczając go olejem w imię Pana” (Jk 5, 14). Sakrament ten przynosi łaskę duchowego i fizycznego uzdrowienia oraz umocnienie w cierpieniu.

Małżeństwo

Sakrament Małżeństwa ustanawia nierozerwalną więź miłości między mężem a żoną, odzwierciedlającą miłość Chrystusa do Kościoła. Jezus nauczał: „Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela” (Mt 19, 6). Małżeństwo jest powołaniem do życia we wspólnocie miłości i wierze, przynoszącym błogosławieństwo rodzinie i Kościołowi.

Kapłaństwo

Kapłaństwo jest sakramentem, który udziela władzy sprawowania Eucharystii i innych sakramentów. Apostoł Paweł pisał: „Nie zaniedbuj w sobie charyzmatu, który został ci dany (…) przez włożenie rąk kolegium prezbiterów” (1 Tm 4, 14). Kapłaństwo jest służbą w imieniu Chrystusa, mającą na celu budowanie Kościoła i prowadzenie wiernych ku zbawieniu.

Podsumowanie

Sakramenty Narodowego Kościoła Katolickiego są głęboko zakorzenione w Biblii i tradycji Kościoła. Stanowią one nieodzowne środki łaski, które prowadzą wiernych ku pełni życia w Chrystusie. Poprzez sakramenty, Kościół wypełnia swoją misję uświęcania, nauczania i prowadzenia wiernych ku wiecznemu zbawieniu.

Tradycja, Wiara, Wspólnota

Narodowy Kościół katolicki

KURIA ORDYNARIATU

MISYJNEGO ŚWIĘTEGO APOSTOŁA MACIEJA W NIEMCZECH

Kancelaria Ordynariatu

E-mail: kancelaria[at]swmaciej.moj-kosciol.pl

E-mail: trybunal1instancji[at]

Napisz do nas 

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
E-mail
Napisz wiadomość
Pola wyboru
Rotujący Tekst